Phơi

Em phơi thảm
Giữa trời ráo tạnh
Ba ngày thảm khô

Nỗi buồn em phơi bao giờ cho vợi?
Nước còn dâng lên mắt đến bao giờ?

23/04/2014

Advertisements